Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản sử dụng được quy định theo đây (“Điều Khoản Sử Dụng”) và Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách chọn xác nhận vào tiêu mục đồng ý Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật, người sử dụng theo đây thừa nhận rằng người sử dụng đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để tải xuống và sử dụng ứng dụng di động “Takashimaya Việt Nam” hoặc “Takashimaya VN” (“Ứng Dụng Di Động”). Trong trường hợp từ chối Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật, người sử dụng có thể không tải xuống, không đăng ký vào ứng dụng di động này, hoặc không sử dụng website của chúng tôi. Người sử dụng cũng thừa nhận rằng, Điều Khoản Sử Dụng kết hợp với Chính Sách Bảo Mật tạo thành một thỏa thuận giữa người sử dụng và Công Ty TNHH Takashimaya (“Thỏa Thuận”).